Barne- og ungdomsskole

Ungdomsskole

Allerede i syvende klasse overtar en mer analytisk læringsmåte, som så føres videre på ungdomstrinnet. Naturfagene får en fremtredende plass, nye perioder og spennende klasseturer venter på ungdommene

FISK2737

Det stilles nå større krav til den selvstendige bearbeidelsen av undervisningsinnholdet. Fagstoffet får de som oftest muntlig fra lærer, som så bearbeides gjennom samtaler, gruppearbeid, egne tekster, veggaviser, presentasjoner eller tegning - for å nevne noen varianter. På dette trinnet øker bruken av digitale hjelpemiddel

Fortellerstoffet fortsetter i de fleste fagene, med tyngdepunkt i historieundervisningen og i biografiske skildringer som kan gi næring til den individuelle utviklingen hos elevene

Fysikk og kjemi

Alle klassenen har perioder med fysikk-og kjemiundervisning. Kjemiundervisningen er et aktivt fag hvor elevene får testet ut teorier i praksis. Elevene får innblikk i og erfarer forskjellige aspekter ved ilden, og undersøker hva som skjer i forbrenningen av gasser, væsker og faste stoffer

Biologi

Hovedtrekkene i undervisningen er menneskets anatomi og biologi. Elevene ser på hvordan kroppen fungerer og fremtrer, med det mål å etablere et helhetlig og differensiert bilde av menneskekroppen

Historie og samfunnsfag

I historie er temaet disse årene renessansen, de store oppdagelsesreiser, reformasjonen og den industrielle revolusjon.

Språkfagene

Det er mange ferdigheter innen språkfagene som øves gjennom ungdomsskolen. Elevene har selvsagt norsk hovedmål, i tillegg møter de norsk sidemål, har 2 timer engelsk og 2 timer tysk i uka

Vurdering

I stedet for karakterer gir vi vitnesbyrd ved skoleårets slutt. Vitnesbyrdet skal inneholde en beskrivelse av elevens utvikling, faglig og sosialt, med muligheter for forbedringer der det er nødvendig. Elevene som går ut av 10.klasse søker på lik linje med andre til videregående utdanning

Det sosiale

Det arbeides hele tiden med det sosiale både klassevis og samlet som trinn. Gjennom elevrådet, allmøter, trivselskafé og felles turer styrkes de sosiale bånd og utvikles den sosiale forståelsen. I løpet av året arbeider klassene med tema psykisk helse og arbeider på tvers av klassene på prosjekter og skolens fester

Klassene er med på kortur og andre overnattingsturer. Det har blitt tradisjon at 10. klasse drar på en utenlandstur mot slutten av skoleåret. Dette skjer i samarbeid med foreldrene og innebærer en del forberedelse for elevene. Tidligere turer har gått til Italia, Hellas og reiser med de ”Hvite busser”

Veien videre

Mange spår at kritisk tenkning og kreativitet blir ekstra viktige egenskaper i fremtidens arbeidsmarked. De kunstneriske fagene og den kunstneriske bearbeidelsen av fagstoffet følger elevene gjennom hele skoleløpet.


Overgang til videregående skole

Etter 10. klasse får elevene et fyldig vitnemål, med presise beskrivelser av kompetansenivå i de ulike fagene, og de kan søke videregående utdanning på samme vilkår og på samme måte som elever i den offentlige skolen.

Skolen vår har lang tradisjon for å gjennom rådgivning hjelpe ungdommene med overgang til videregående skole.