Foreldrehåndboka

Foreldreforeningen

Medlemmer i Foreldreforeningen (forkortet til FF) er alle foreldre og foresatte både på skolen og i barnehagen, og skolens forvaltning og lærerkollegium. Disse representeres ved at hver klasse på skolen, barnehagen, og kollegiet ved skolen hver har valgt inn sin representant til styret i FF.

Foreldreforeningen ble stiftet 9. september 1990. FF ble registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret 21. mai 2013 med organisasjonsnummer 911 768 380.

Foreldrene 190812 213054

Hva gjør Foreldreforeningen?

Det mest synlige FF gjør er å organisere/skape/støtte aktiviteter for barn, foreldre/foresatte, lærere og i noen tilfeller storfamilien/lokalsamfunn. FF legger til rette for inntektsbringende aktiviteter, noe som medfører at man får midler til å gjennomføre aktiviteter og gi støtte til elever/lærere/skolen. For mer info, se nedenfor under «Formålet med Foreldreforeningen».

Hvilke arrangementer jobber Foreldreforeningen med?

FF er normalt involvert i følgende «vanlige» arrangementer i løpet av et skoleår (flere kan forekomme): Allmøte, Høstmarked, Julemarkedsverksted, Julemarked, Juletrefest, 17 mai-fest og årets dugnad. Vanligvis gir FF støtte til klasseturer for 4. (Lofottur) og 10. klasse.

Hvordan styres Foreldreforeningen?

Styret i FF har månedlige møter (foruten i juli). Her følges et årshjul med forberedelser for alle arrangement, det tas opp aktuelle saker fra skolen/representanter, og behandles søknader om støtte for aktiviteter. FF sørger for å ha maler for det som skal gjøres for å lette arbeidet og holde kontinuitet ved bytte av valgte representanter.

Alle avgjørelser tas på styremøtene til FF. Det er derfor viktig at representantene stiller på møtene slik at foreldrene kan benytte sin medbestemmelsesrett og får innflytelse på arbeidet i foreningen og vedtak om for eksempel søknad til støtte til klassens/andres aktiviteter.

Hvordan velges representanter?

Valg av representanter (for klassene) skal gjøres på vinterens/ vårens foreldremøte, slik at en representant er klar til første møte i slutten av august påfølgende skoleår. Styremedlemmer i FF velges for 1 år om gangen, med muligheter for gjenvalg. Det kan være gunstig for kontinuiteten at representanter sitter i styret flere år.

Representanter i styret i FF har dugnadsfritak for sine 3 timer per skoleår (styrearbeidet regnes som dugnadstimer).

Hvem er dagens representanter i Styret for foreldreforeningen?

Følgende personer er valgt som representanter (vara i parentes) for skoleåret 2022-2023: 

Barnehagen:Katrin Bluhm
1. klasse:Lena Elisabeth Allertsen – Marika Ljetoff
2. klasse:Marianne Lakselv - Helga Einarsdottir
3. klasse:Mai Linn Lunnay – Jana Maack
4. klasse:Nina Kvanmo (nestleder) – Lene McNair
5. klasseBård-Esben Heitmann (leder)- Linn Novis
6. klasse:Håvard H. Johansen (kasserer) - Anna Borg
7. klasse:Tomas Løkken - Tatiana Fernandes
8. klasseNina Nilsen - Maria Fredriksen Kvamme
9. klasseHanne Johnsen – Kristina Flemming
10. klasseØyvind Leikvin -

Foreldre og foresatte benytter sin representant til å bringe saker man ønsker debattert inn til styret i FF. Representantene skal på sin side holde klassekontaktene og klassens foreldre informert om viktige saker innad i sine klasser.

Foreldregruppens dugnadsleder: Tone Muladal

20190506 175123

Hva er formålet med Foreldreforeningen?

Formålet til Foreldreforeningen er beskrevet i vedtektene:

  • Å opprettholde et tillitsfullt forhold mellom foreldre og skolen
  • Å formidle informasjon og fremme gjensidig meningsutveksling mellom foreldre og skole
  • Å stimulere foreldre til positiv innsats for skolen og elevene, samt tilrettelegge for inntektsbringende aktiviteter
  • Å stimulere lærere til positiv innsats til beste for skolen og elevene, gjennom økonomisk støtte til målrettede tiltak
  • Å bidra med økonomisk støtte til skolens frivillige kulturtilbud, samt konkrete tiltak til beste for skolens miljø
  • Å stimulere til nært samarbeid mellom skole, foreldre og lokalsamfunn i praktiske spørsmål
  • Å sørge for at foreldre og foresatte er representert i ulike råd og utvalg, herunder skolens styre hvor to kandidater velges på Allmøtet

Hvordan er Foreldreforeningens økonomi?

Generelt

FF har de siste årene hatt en buffer på ca. 300 000, og ser behov for å fortsette med det. I løpet av året tappes kassa jevnt ned, for så å bykse opp igjen ved inntektsgivende aktiviteter. FF forsøker å tilpasse utgifter til inntektsnivået, slik at vi har utgifter som tilsvarer inntektene pr år. Ved store avvik fra gjennomsnittet i antallet elever som reiser på tur, eller ved andre kostnadskrevende aktiviteter, vil saldoen kunne svinge opp eller ned.

Årlige inntekter

FF har (fra 2015) hatt en gjennomsnittlig inntekt på ca. 125 000 pr år. Inntektene kommer hovedsakelig fra salg på Julemarkedet og noe fra salg på Høstmarkedet. De fleste «varene» som selges er det foreldrene/foresatte som skaffer tilveie ved å levere arbeidskraft, produkter, bakevarer osv. til arrangementene. Jo flere varer/penger vi foreldre klarer å skaffe til veie, jo mer kan FF bruke på aktiviteter for barna.

Er du klar over at FF er tilknyttet Grasrotandelen? Du kan øke inntekten til FF ved å registrere spillekortet ditt hos tippekommisjonæren med navnet «Foreldreforeninga ved Steinerskolen i Tromsø» eller med organisasjonsnummer 911 768 380. Norsk Tipping gir så inntil 5% av omsetningen til FF.

Årlige utgifter

FF har noen utgifter knyttet til drift av foreningen og medlemskap i Steinerskolens foreldreforbund. Hoveddelen er imidlertid kostnader med arrangementer, ulike søknader om støtte, støtte til «Lofot-tur» for 4 klasse, støtte til 10-klassens tur, samt godtgjørelse til elever på ungdomsskolen for arbeide under arrangementer (disse pengene går også til skoletur i 10 klasse).

Hvem kan søke om økonomisk støtte fra FF?

Alle som er i relasjon med elever og skolens øvrige miljø kan søke. Det vil si at skoleadministrasjon, kollegiet, de ulike trinn (små/mellom/ungdom), klassen/klasselærer, grupper, faglærere, foreldre osv. kan søke om støtte.

FF ønsker å gi støtte til alle aldersgrupper, fra barnehagen til og med 10 klasse.

FF har begrensede midler å fordele pr år, så søknader på store beløp vil bare unntaksvis vedtas støttet.

Hva kan dere søke om støtte til?

Søknader må falle inn under formålet for FF (se eget punkt). Man kan søke om midler til utstyr eller å få dekket faktiske utgifter til hele eller deler av kostnader med aktiviteter. FF støtter ikke «normal» undervisning, da FF ikke skal ta ansvar for skolens undervisning.

Støtte til klasseturene for 4. og 10. klasse vil alltid bli innvilget, da etter en fastlagt takst pr elev som deltar. Klassen skal likevel søke.

Hvordan søker dere om støtte?

Søknad om støtte til aktiviteter skal leveres på epost til styrets leder Bård-Esben Heitmann (be_heitmann@hotmail.com,) nestleder Øyvind Leikvin (leikvin@gmail.com) eller kasserer Håvard Hellhog Johansen (hellhoggen@gmail.com,) som sørger for at søknaden tas opp på førstkommende styremøte til evaluering/vedtak.

Søknader skal inneholde en begrunnelse for søknaden med en beskrivelse av aktiviteten, hva man ønsker å oppnå med aktiviteten og det beløp det søkes støtte for. FF gir ikke støtte som er større enn de faktiske kostnader ved arrangementet.

Frist for innsending er 1 uke før styremøtene (som for tiden er første torsdag i hver måned).

"Samarbeid og engasjement til barnas beste"

Steinerskolens Foreldreforbund

www.foreldrene.no

Alle foreldre som har barn ved en steinerskole er medlemmer i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Vi tilbyr veiledning, kurs og foredrag. Vårt mål er å bygge broer mellom skole og hjem. Vi fremmer foreldrenes interesser i steinerskolene og jobber for å forbedre skolenes rammevilkår. Medlemskap koster kr 360,- pr familie pr år. Se www.foreldrene.no for tips og mer informasjon.

Foreldreforbundet har laget en flott håndbok om skole-hjem samarbeid. Denne er nyttig både for lærerne og for alle foreldre. Håndboken kan enten

- Lastes ned som PDF fra hjemmesiden her
- Eller man kan gå direkte til Foreldreforbundet sin side for å laste ned som PDF fra deres side: https://www.foreldrene.no/down...

Dersom du får en feilmelding på mobil, prøv å last ned PDF-en på en datamaskin.

Video fra foreldreforbundets landsmøte 2019