Foreldrehåndboka

Fravær og permisjoner

Kommunikasjon rundt fravær og permisjoner

 • Sykefravær meldes til kontaktlærer så snart som mulig. Kontaktlærer og klasse blir enige om det skal brukes epost, SMS eller Transponder.
 • Har man behov for permisjon, må man søke skolen i forkant. Søknad om permisjoner i inntil 3 dager kan sendes direkte til kontaktlærer. Søknader om permisjon som strekker seg ut over 3 dager må sendes til skolens ledelse. Be da kontaktlærer om å sende epost videre eller send eposten direkte til tromso@steinerskolen.no

Nærmere detaljer om regelverket rundt fravær og permisjoner kan leses i feltet under

Beskrivelse av eksisterende regelverk for fravær i skolen, hentet fra «Forskrift til opplæringsloven.»

 • 3-41. Føring av fravær i grunnskolen

Fra og med 8. klassetrinnet skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

Elev eller foreldre kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fravær fra opplæringa på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

a)dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
b)innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

For at fravær som skylles helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

-Endra ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1081 (i kraft 1 aug 2010).
 • 2-11. Permisjon fra den pliktige opplæringen

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedag. Det er et vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Permisjon

Retningslinjer for elevpermisjoner i grunnskolene i Tromsø kommune

Gjeldende fra 1. august 2014.

 1. Tromsø kommunes regelverk er forankret i opplæringslova § 2-1 Rett og plikt til opplæring, første, andre og tredje ledd, og opplæringslova § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.
 2. Retningslinjene gjelder for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen for alle elever i grunnskolen i Tromsø.
 3. Retningslinjene gjelder ikke for helserelatert fravær som for eksempel legebesøk eller lignende eller for permisjon i henhold til Opplæringslovens § 2-11 2. ledd om helligdager i trossamfunn utenfor Den norske kirke.
 4. Permisjon i inntil to uker (10 skoledager) kan bare gis dersom det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring. I forsvarlighetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på
 • Elevens permisjonshistorikk
 • Skolens undervisningsopplegg i perioden
 • Elevens læringsresultat
 • Elevens læringsutbytte i permisjonstida

I en vurdering av elevens læringsutbytte kan det legges vekt på foresattes mulighet til å følge opp eleven, samt en vurdering av om eleven kan ha et læringsutbytte av permisjonen i seg selv.

5. I disse situasjonene kan skolen innvilge permisjon forutsatt at det er forsvarlig:

 • Deltakelse i politiske, idrettslige eller kulturelle arrangement/konkurranser/stevner på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.
 • Familiehendelser av seriøs karakter som for eksempel deltakelse ved sykdom, død og begravelse i nær familie. Slik permisjon kan også gis på prøvedager.
 • Andre familiebegivenheter som dåp/navnefest, konfirmasjon eller andre store begivenheter i nær familie. Det bør ikke gis slik permisjon på eksamensdager.

6.Det skal normalt ikke innvilges

 • Permisjon i mer enn 10 dager pr skoleår. For å sikre elevers rett til jevnlig samvær med sine foreldre, kan rektor ut fra en forsvarlighetsvurdering innvilge ekstra dager.
 • Permisjon til ferie
 • Permisjon som medfører at elevene ikke kan delta på nasjonale prøver, obligatoriske statlige kartlegginger, tentamen, muntlig og skriftlig eksamen inkludert obligatorisk forberedelsestid. Dette gjelder ikke ved permisjoner i henhold til pkt. 5-andre strekpunkt.
 • Permisjon som medfører at lærer ikke får tilstrekkelig grunnlag for vurdering.
 1. Bortfall av skoledager på grunn av at foresatte har tatt eleven ut til privat opplæring skal ikke føres som fravær på vitnemålet, men antall dager føres i vitnemålets merknadsrubrikk.
 1. Saksbehandling: Foresatte skal søke om permisjon i god tid før ønsket permisjonstidspunkt. Søknad sendes og besvares av den enkelte skole. Avslag på søknad skal begrunnes. Eventuell klage på skolens vedtak sendes skolen. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til Byrådsavdeling for utdanning, Tromsø kommune.

Publisert mandag 4. august 2014. Oppdatert fredag 13. mai 2016