Foreldrehåndboka

Ordensreglement

Skolen har som mål å være et godt og trygt sted å oppholde seg. Den skal gi gode rammer og vilkår for elevenes faglige og sosiale utvikling. Derfor skal respekt overfor hverandre og for skolen få råde i hele skolemiljøet.

ORDENSREGLEMENT FOR STEINERSKOLEN I TROMSØ

Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse

Innledning

Ordensreglementet skal ivareta plikter og rettigheter for den enkelte elev og henvender seg til skolens elever og foreldre. I dette reglementet/forskriften er det vist til noen sentrale lov- og forskriftsbestemmelser i privatskoleloven, opplæringsloven og forvaltningsloven. 

Skolens reglement gjelder i alle un00dervisningslokaler og fellesrom, på skolens utearealer, i nærområdet rundt og ved turer og andre arrangementer i skolens regi. 

Formål:

Skolen har som mål å være et godt og trygt sted å oppholde seg. Den skal gi gode rammer og vilkår for elevenes faglige og sosiale utvikling. Derfor skal respekt overfor hverandre og for skolen få råde i hele skolemiljøet.

Ordensreglementet skal bidra til å fremme verdier som læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse. Det skal inneholde regler for hva som kjennetegner oppførsel som gir et godt læringsmiljø, hva som ikke er god oppførsel og hva som skjer om reglene brytes. Reaksjonen eleven får ved brudd på reglementet må stå i forhold til elevens oppførsel.

Skolens rutiner:

I tillegg til ordensreglementet vises det til skolens rutiner (s. 6-7). Ønsket er at disse rutinene skal virke målrettet og hensiktsmessig og reflektere hverdagen ved Steinerskolen i Tromsø. Disse rutinene skal presisere ordensreglementet, være klare og forutsigbare og ha et språk som er forståelig for elevene. De skal bidra til at elever, lærere og foresatte har en felles forståelse av hva som er ønsket orden og oppførsel i skolehverdagen.

Ansvar

Generelt ansvar for elever, ansatte og foresatte:

Skolen er en lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Alle har et medansvar for å skape et godt skolemiljø. Alle skal ta vare på hverandre og vise hensyn og respekt. Spesielt viktig er det at alle i skolen tar avstand fra mobbing, krenkelser, vold, hærverk og trusler.

Elevene skal selv ta del i å skape en god skole, og har ansvar for at ordensreglementet blir fulgt. Elevene skal gjøre seg kjent med hva som faller under god orden, og hva som faller inn under god oppførsel i ordensreglementet.

Spesielt ansvar for de ansatte:

Opplysningsplikt

Daglig leder har ansvar for at ordensreglementet gjøres kjent for elever og foresatte hvert år ved skoleårets start. Ordensreglementet skal være tilgjengelig på skolens hjemmeside.

Aktivitetsplikt

De ansattes aktivitetsplikt følger opplæringslovens § 9 A-4.

Alle som arbeider ved skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom mulig. Hva som er best for eleven skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Skolens plan for elevenes psykososiale miljø gir mer informasjon om aktivitetsplikten.

Elevenes rettigheter:

Elevene skal delta i skolens planlegging og gjennomføring av arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringslovens § 9 A-8, jf. 9 A-2. Elevråd er et viktig samarbeidsorgan ved utforming av ordensreglement. Skoleledelsen lager forslag til ordensreglement, som sendes på høring til elevrådene og de ansatte, og vedtas av skolestyret.

Ordensreglementet skal gi elevene nødvendig informasjon om og rammer for god orden og oppførsel. Elevene skal ha kunnskap om hva som bli vektlagt i vurderingene av orden og oppførsel.

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel (ungdomstrinnet):

Ungdomstrinnet skal ha egne karakterer i orden og oppførsel. Karakteren skal fortelle eleven og elevens foresatte hvordan eleven forholder seg til skolens ordensreglement og til allment aksepterte normer for oppførsel. Vurderingen skal ta hensyn til de forutsetninger eleven har. Fravær kan også inngå i vurdering når karakter skal settes. Årsaken til fraværet avgjør om det påvirker vurderingen. Det er ikke grunnlag for å sette ned karakteren i orden eller oppførsel dersom forholdet ikke er regulert i ordensreglementet.

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er gitt i forskrift til opplæringsloven § 3-5, 1-3, avsnitt:

Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.

Grunnlaget for vurdering i orden om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr.

Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg mot medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre.

Ordforklaringer

Regulert – noe som er ordnet, ledet

Dømmekraft – evne til å vurdere noe og ta beslutninger

Samtykke – si ja, si seg enig i

Likeverd – like mye verd

Forutsetning – grunnlag, anlegg, «ha alle forutsetninger for å lykkes»

Reflektere – tenke over noe

Konsekvens – virkningen av noe, ta ansvar for noe man har gjort, «ta konsekvensene»

Kollektiv – felles; noe som gjelder for en gruppe

Overtredelse – å trå over noens grenser og/eller bryte regler

Restriksjon – en innskrenkning, en tydelig grense eller konsekvens

Pålegg – en ordre, et krav

Ekstraordinær – svært uvanlig

Nødrett – når man ikke kan følge loven for å avverge/stoppe skade på person eller ting

Nødverge - selvforsvar (handle i selvforsvar eller påberope seg selvforsvar)

Ordensreglementet

1. Krav til orden

1.1

Det skal vises respekt for skolens inne- og uteareal samt for innredning og undervisningsmateriell. Skolen skal holdes ryddig innvendig og utvendig. Avfall skal kildesorteres og det skal være system for kildesortering på klasserommene.

1.2

Alle elever skal møte presis til timene og ha med skolesaker som er nødvendig for de ulike fagene. Elever skal møte forberedt til opplæringen og gjøre skolearbeid til avtalt tid. Ved sykdom over tid eller permisjon må eleven/foresatte avtale med klasselærer hva som kan gjøres for å følge opp de ulike fagene.

1.3

En elev må ikke være borte fra skolen uten gyldig grunn. Ved fravær må skriftlig melding fra foresatte senest leveres første dag eleven møter på skolen. Gyldig fravær er av helsemessige årsaker, innvilget permisjon eller fravær grunnet forhold eleven og foresatte ikke rår over.

Skolen gjør spesielt oppmerksom på at den etter privatskoleloven § 5-2 har plikt til å underrette hjemkommunen om ugyldig fravær dersom slikt fravær ikke opphører etter at foresatte er kontaktet om situasjonen.

1.4

Mobiltelefoner, smartklokker, nettbrett og liknende elektroniske apparater leveres inn avslått eller i flymodus ved skoledagens begynnelse og leveres ut igjen ved skoledagens slutt. Skolen er ansvarlig for forsvarlig oppbevaring den tiden artiklene er levert inn.

1.5.

Private leker/ting/kjæledyr tas kun med på skolen etter avtale med lærer.


1. Krav til oppførsel

2.1 Nulltoleranse overfor mobbing, vold, trakassering og diskriminering

Skolen har nulltoleranse mot enhver krenking av medelever og lærere. Krenkende budskap skal ikke forekomme, enten dette skjer gjennom tale, ved bruk av mobil, data eller på andre måter. Vår omgangsform med og omtale av hverandre skal avspeile respekt. Alle, både elever og ansatte, har ansvar for at ingen skal oppleve utenforskap. Det gjelder også utenom skoletid og utenfor skolens arealer.

2.2

Elever skal oppholde seg innenfor skolens område i skoletiden. I skoletiden kan elevene bare forlate skoleområdet etter å ha fått tillatelse fra daglig leder eller klasselærer etter at forsvarlig tilsyn er avklart med foresatte.

2.3

Elevene skal være til stede i skoletimene, vise respekt for læringen og bidra til arbeidsro. Elevene skal medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet.

2.4

Elevene skal praktisere god digital dømmekraft og følge regler for bruk av digitale enheter. Fotografering, filming eller opptak av elever eller ansatte skal ikke skje, dersom ikke vedkommende har gitt sitt samtykke

2.5

Røyking/snus må ikke forekomme på eller i tilknytning til skolens arealer.

Skolen har nulltoleranse for bruk av ethvert rusmiddel, og tillater heller ikke at slike medbringes eller på annen måte kommer til skolens arealer. Dersom noen av skolens elever tilbyr eller bistår med å tilby medelever ved skolen slike midler, er det å anse som brudd på ordensreglementet selv om det finner sted utenfor skoletid og utenfor skolens arealer.

2.6

Fyrverkeri, våpen, skarpe gjenstander eller andre farlige gjenstander må ikke medbringes til skolens arealer.

2.7

Snøballkasting skal kun skje på snøballområdet, og fotball spilles kun i fotballbingen eller andre steder det legges til rette for dette. Det siste gjelder også for basketball. Sykling og andre aktiviteter (rulleskøyter, skateboard osv.) som kan føre til alvorlige ulykker er forbudt på skolens område. Sykler skal stå låst ved sykkelstativet.

2.8

Alle som vil besøke skolen, må ta kontakt med daglig leder for tillatelse. Det er kun tillatt å besøke en klasse når besøket er godkjent av skolens ledelse.

Skolens rutiner for trivsel, orden og oppførsel

Som elev har du rett til:

 • At alle behandler deg på en god og likeverdig måte
 • At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • Å slippe å oppleve fysisk, psykisk, digital eller verbal trakassering og mobbing
 • Et trygt og godt lærings- og skolemiljø

Som elev har du plikt til å:

 • Behandle andre medelever på en god og likeverdig måte
 • Vise respekt for andre og la deres og skolens eiendeler være i fred
 • Ikke trakassere eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk, digitalt eller verbalt
 • Bidra til et trygt og godt læringsmiljø
 • Møte presis, ha med alt du trenger, hjelpe til med å beholde arbeidsro og gjøre skolearbeid til avtalt tid
 • Holde skolens lokaler og område rent og ryddig

Som skole ønsker vi at:

 • Du ikke tar med og inntar brus, energidrikker og godteri på skolen. Ved noen anledninger tillates dette av klasselærer
 • Vi bruker ikke tyggegummi i timene, og lue/kaps/hette tas av når lærer ber om det,
 • Toalettbesøk foregår helst i pausene eller etter avtale med lærer. Si høflig i fra/spør lærer dersom du må gå på toalettet i løpet av en time.


Faste rutiner:

Oppstart av dagen:

 • Yttertøy, utesko plasseres i garderobe/gang. Innesko anbefales.

Oppstart av time:

 • Elever og lærere møtes presis til timene og har med nødvendig utstyr. Lærer hilser elevene velkommen i døra.
 • Forseintkomminger og fravær registreres i iSkole eller i fraværsprotokoll. Forseintkomminger på mer enn ca. 15 minutter registreres som 1 times fravær. Gjentatte forseintkomminger medfører nedsatt ordenskarakter (ungdomstrinnet). På barne/mellomtrinnet tas gjentatte forseintkomminger opp med foresatte.

I timen:

 • Mat og drikke hører pausene til så lenge ikke annet er avtalt. Vann er tillatt, men ikke når det er pc på pulten og i anledninger der vannsøl kan skade andre typer gjenstander og undervisningsutstyr.

Avslutning av timen:

 • Elevene rydder på og rundt egen pult/arbeidsplass.

Avslutning av dagen:

 • Elevene rydder på og rundt egen arbeidsplass, (undervisningsrom og fellesarealer). Innesko plasseres på benk eller i kurv. Mobiltelefoner deles ut. Etter siste time ryddes rommet grundig. Ordenselever har egne oppgaver.

Data- og mobilbruk (mellomtrinn/ungdomstrinn):

 • Datamaskiner er arbeidsverktøy og skal kun brukes etter avtale med lærer. Når maskinen ikke er i bruk skal den stå i ladeskapet, eller legges i sekken. Skolens maskiner tas ikke med hjem, hvis ikke dette er avtalt med lærer. Elevene forplikter seg til å overholde skolens dataavtale.
 • Mobiltelefoner kan bli midlertidig inndratt dersom de brukes uten avtale. Ved inndragelse leveres telefonen tilbake etter skoledagens slutt. Ved gjentatte brudd på regelen kan det påvirke oppførselskarakteren.
 • Plagiat eller andre forsøk på juks er ikke tillatt, verken på prøver eller ved innleveringer. Dette gjelder også kopiering fra Internett eller andres arbeid

Reaksjoner ved brudd på regler

Brudd på reglementet kan følges opp på ulike måter, dels vurdert etter ordensbruddets alvorlighetsgrad, dels etter gjentakelseshyppighet, og dels etter elevens alder og forutsetninger. Ofte kan det være tilstrekkelig med tilsnakk/advarsel, en eller flere veiledningssamtaler med eleven, og/eller samtale med eleven og foresatte.

Jevnlig dialog med elever er viktig slik at:

 • elever reflekterer over egen orden og egen oppførsel og hvordan de kan utvikle seg
 • får vite hvordan deres orden og oppførsel er vurdert opp mot ordensreglementet
 • får veiledning om hvordan de eventuelt kan forbedre sin orden og oppførsel

Før det blir tatt en avgjørelse om konsekvenser/reaksjoner, har eleven rett til å forklare seg muntlig til den som skal ta avgjørelsen. Kollektiv straff, fysisk straff eller krenkende straff skal ikke benyttes, med unntak dersom det forekommer nødrett og nødverge (se s. 10).

Elevene plikter å overholde ilagte konsekvenser. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye konsekvenser. For elever på ungdomstrinnet vil brudd på reglene kunne få konsekvenser for orden- og oppførselskarakter

Alle konsekvenser skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Tiltaket bør komme så nær regelbruddet som mulig. Dersom mulig, skal eleven gis anledning til en ny mulighet å vise god oppførsel og rette opp egne feil. I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevenes beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal ivareta elevenes rett til å bli hørt og tatt på alvor i saker som angår dem.

Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet

Skolen og skolestyret må forholde seg til saksbehandlingsreglene som følger av forvaltningsloven ved behandling av saker etter denne forskriften

I alle saker som behandles etter ordensreglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn i tråd med Barnekonvensjonens art. 3 nr. 1. Skolen skal også ivareta elevens rett til å bli hørt jf. art. 12.

Før det blir tatt en avgjørelse om konsekvenser og reaksjoner, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig overfor den som skal ta avgjørelsen. Eleven har også rett til å ha med seg en person dersom det er ønskelig.

Elevens foresatte skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon gis før eventuelle tiltak iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon gis så snart som mulig etter hendelsen.

For de mest alvorlige tiltakene ved brudd på ordensreglementet, skal det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Dette krever skriftlighet, begrunnelse og klagerett. Statsforvalteren vil være klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen jf. Opplæringsloven § 15-2.

Steinerskolen i Tromsø vil benytte følgende konsekvenser/reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

Nødrett og nødverge

Ansatte har plikt til å prøve å stanse vold, slåsskamp, hærverk osv. Så sant det er forsvarlig, skal den ansatte gripe inn umiddelbart, og om nødvendig bruke fysisk makt for å forsvare liv og helse, men aldri mer enn det som er nødvendig, jf. Straffeloven § 17 nødrett eller § 18 nødverge. Den fysiske makten må ikke ha karakter av straff mot enkeltelev(er). Reglene om nødrett og nødverge kan likevel gi grunnlag for å gripe inn på en slik måte som ellers er ulovlig. Denne unntaksregelen er veldig streng og det er bare adgang til å bruke retten til nødrett og nødverge i helt ekstraordinære tilfeller, for eksempel der man er nødt til å ty til tvang eller makt for å forsvare liv og helse.

Når det i helt spesielle og akutte situasjoner er fare for at eleven kan skade seg selv eller andre, vil det være nødvendig å stanse eleven, for eksempel ved å skille eleven fra resten av gruppen og plassere eleven i et eget rom for en kortere periode. Eleven skal ha tilsyn av minst en voksen. Når et slikt tiltak blir iverksatt, skal en straks melde fra til daglig leder og foresatte. Daglig leder må føre opplysningene om slike tiltak, og årsaken til tiltaket, til elevens elevmappe.

I slike tilfeller er det viktig å være klar over at skoler ikke har hjemmel til bruk av tvang i opplæringsloven.

Bruk av fysisk makt er begrenset av:

 • straffelovens bestemmelser
 • deler av opplæringsloven som fastslår at elever ikke skal refses fysisk eller utsettes for annen krenkende behandling
 • barnekonvensjonen

Plikten til å gripe inn må derfor vurderes opp mot grensen for hva som er lovlig.

Personalet ved skolen må være forberedt på hvordan en nødretts- eller nødvergesituasjon kan håndteres.

Særlig om ordensregler på Fritidshjemmet

Fritidshjemmet (SFO) er i en særstilling ettersom det ikke er en del av skolevirksomhet, men derimot lovlig sidevirksomhet. Skolene har rett, men ikke plikt til å drive SFO. For SFO gjelder ikke forvaltningsloven. Brudd på de ordensreglene som gjelder for Fritidshjemmet har derfor bare konsekvenser som skolen fastsetter i avtale om Fritidshjem-plass. 

Bestemmelser som fastsatt i 1.1, 1.4, 1.5, 2.1 og 2.2 gjelder tilsvarende for Fritidshjemmet.

Ved brudd på disse ordensbestemmelsene kan det ha følger som fastsatt i skolens avtale om tildeling av Fritidshjem-plass, og kan ved alvorlige eller gjentagende brudd medføre bortfall av rett til plassen.

Behandlet og godkjent i kollegiet ved Steinerskolen i Tromsø – mars og august 2023

Til høring i elevrådene – april 2023 og august 2023

Vedtatt i skolestyret – 02.10.2023

Publiserer på skolens hjemmeside/ukemelding oktober 2023

---

Last ned som PDF:

For å laste ned Ordensreglementet til Steinerskolen i Tromsø som PDF. Trykk her.