Foreldrehåndboka

Ordensreglement

Skolen har som mål å være et godt og trygt sted å oppholde seg. Den skal gi gode rammer og vilkår for elevenes faglige og sosiale utvikling. Derfor skal respekt overfor hverandre og for skolen få råde i hele skolemiljøet.

I ordensreglementet del 1 til 3 er det vist til noen sentrale lov- og forskriftsbestemmelser i Friskoleloven og Skadeerstatningsloven.

I del 4 er angitt rettigheter som elevene har. Formålet med denne delen er å gi informasjon om hva disse rettighetene dreier seg om og hvilke hovedregler som gjelder for oppfølging av disse. Rettighetene som er omtalt der, er dels regulert i Friskoleloven kapittel 3 med noen henvisning der til Opplæringsloven kapittel 5 og dels i Friskolelovens § 2-4 og bestemmelsene i Opplæringslovens kapittel 9 A som den henviser til.

Del 5 omhandler ordensregler for Fritidshjemmet (SFO) som er i en særstilling ettersom det ikke er en del av skolevirksomhet, men derimot lovlig sidevirksomhet. Skolene har rett, men ikke plikt til å drive SFO. For SFO gjelder ikke forvaltningsloven. Brudd på de ordensreglene som gjelder for Fritidshjemmet har derfor bare konsekvenser som skolen fastsetter i avtale om Fritidshjem-plass.

1. Krav til orden og oppførsel

1.1 Nulltoleranse overfor mobbing, vold, trakassering og diskriminering

Skolen har nulltoleranse mot enhver krenking av medelever og lærere. Krenkende budskap skal ikke forekomme, enten dette skjer gjennom tale, ved bruk av mobil, data eller på andre måter. Vår omgangsform med og omtale av hverandre skal avspeile respekt. Alle, både elever og ansatte, har ansvar for at ingen skal oppleve utenforskap. Det gjelder også utenom skoletid og utenfor skolens arealer.

1.2

Det skal vises respekt for skolens inne- og uteareal samt for innredning og undervisningsmateriell. Skolen skal holdes ryddig innvendig og utvendig. Avfall skal kildesorteres.

1.3

Alle elever skal møte presis til timene og ha med skolesaker som er nødvendig for de ulike fagene.

1.4

En elev må ikke være borte fra skolen uten gyldig grunn. Ved fravær må skriftlig melding fra foresatte leveres første dag eleven møter på skolen.

Skolen gjør spesielt oppmerksom på at den etter Friskoleloven § 5-2 har plikt til å underrette hjemkommunen om ugyldig fravær dersom slikt fravær ikke opphører etter at foresatte er kontaktet om situasjonen.

1.5

Mobiltelefoner, nettbrett og liknende elektroniske apparater leveres inn ved skoledagens begynnelse og leveres ut igjen ved skoledagens slutt. Skolen er ansvarlig for forsvarlig oppbevaring den tiden artiklene er levert inn.

1.6.

Private leker/ting/kjæledyr tas kun med på skolen etter avtale med lærer

1.7

Elever skal oppholde seg innenfor skolens område i skoletiden. I skoletiden kan elevene bare forlate skoleområdet etter å ha fått tillatelse fra daglig leder eller klasselærer etter at forsvarlig tilsyn er avklart med foresatte.

1.8

Røyking må ikke forekomme på eller i tilknytning til skolens arealer.

Skolen har nulltoleranse for bruk av ethvert rusmiddel, og tillater heller ikke at slike medbringes eller på annen måte kommer til skolens arealer. Dersom noen av skolens elever tilbyr eller bistår med å tilby medelever ved skolen slike midler, er det å anse som brudd på ordensforskriftene selv om det finner sted utenfor skoletid og utenfor skolens arealer.

Fyrverkeri, våpen, skarpe gjenstander eller andre farlige gjenstander må ikke medbringes til skolens arealer.

1.9

Snøballkasting skal kun skje på snøballområdet, og fotball spilles kun i fotballbingen. Sykling og andre aktiviteter (rulleskøyter, skateboard etc.) som kan føre til alvorlige ulykker er forbudt på skolens område. Sykler skal stå låst ved sykkelstativet.

1.10

Alle som vil besøke skolen, må ta kontakt med daglig leder for tillatelse. Det er kun tillatt å besøke en klasse når besøket er godkjent av skolens ledelse.

2. Reaksjoner ved brudd på ordensregler

2.1

Lærer gir anmerkning for brudd på regel. Ved tredje anmerkning sendes skriftlig melding hjem. Ved hyppige regelbrudd kalles elev og foresatte inn til samtale med lærer og/eller daglig leder.

Ved brudd på regler etter 1.2 som medfører skade på skolebygning eller skolens eiendeler eller tap av eiendeler, er foresatte erstatningsansvarlig etter bestemmelser i Skadeerstatningsloven § 1-2.

Ved brudd på regler etter 1.5 konfiskeres gjenstanden resten av skoledagen. Ved gjentagelse vil foresatte få beskjed om å hente gjenstanden.

Ved brudd på regler etter 1.7 konfiskeres gjenstandene for utlevering til foresatte eller til politi hvis gjenstandene tilsier det. Foresatte kontaktes umiddelbart om forholdet. Reaksjon som nevnt i 2.2 kan bli aktuelt ved gjentagelse eller i alvorlige tilfeller. Som hovedregel vil det bli vurdert som alvorlig å medbringe slike gjenstander.

2.2

Ved brudd på ordensreglene som leder til forstyrrelser i klasseundervisningen kan vedkommende elev bortvises fra undervisningen innenfor de rammene som er fastsatt i friskoleloven § 3-10 tredje ledds siste setning (begrenset til inntil to klokketimer). Ved anvendelse av slik reaksjon skal skolen påse at eleven får forsvarlig tilsyn.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglene – herunder vold eller krenkende adferd, kan daglig leder utvise en elev innenfor rammer som fastsatt i Friskoleloven § 3-10.

Ved slik bortvisning kan skolen pålegge eleven å skrive et notat der eleven reflekterer over egen handling og over konsekvensene av denne. Slikt pålegg kan ikke gis uten at foresatte er varslet og eleven er i stand til slik refleksjon.

2.3

Ved reaksjoner som nevnt i disse ordensreglene skal det vurderes lempeligste form for reaksjon før det vurderes tiltak som går ut på bortvisning.

Brudd på ordensreglene kan uansett medføre nedsatt vurdering i orden og oppførsel.

3. Saksbehandlingsregler

3.1

Ved underretning til foresatte som fastsatt i 2.1 og ved enhver annen underretning som gis foresatte i henhold til ordensreglementet eller som følge av brudd på reglementet, er formålet med underretningen at skole og foresatte skal samarbeide med sikte på å hjelpe den enkelte elev til å oppleve og bidra til et godt og trygt skolemiljø for seg selv og for medelever.

Dersom det i løpet av skoledagen har oppstått situasjoner som lærer/skole har fått kunnskap om eller er involvert i, og som kan oppfattes som situasjon der elev eller elever ikke opplever skolesituasjonen som trygg eller god, skal skolen informere om situasjonen til foresatte til involverte elever. Skolen må ved slik underretning ivareta personvernbestemmelser og bestemmelser om taushetsplikt.

Informasjon som fastsatt i disse reglene skal gis av klasselærer (kontaktlærer), jf. Friskoleloven § 3-4 andre ledd, eller av daglig ledelse ved skolen.

3.2

I alle saker som kan medføre alvorligere reaksjoner enn nevnt i 2.1 eller bortvisning av elev for resten av en time av hensyn til læringsmiljøet i klassen, skal elevene ha anledning til å gjøre rede for sitt syn, og foresatte skal ha muligheten til å uttale seg i saken før det fattes vedtak.

3.3

Daglig leder fatter vedtak om bortvisning.

Når elev på barnetrinnet bortvises fra undervisningstime, skal skolen påse at eleven har tilsyn fra voksne.

Dersom elev i grunnskolen bortvises fra skolen for resten av dagen, kan dette ikke skje før foresatte er varslet som fastsatt i friskoleloven § 3-10[1].

Dersom det vurderes bortvisning ut over skoledagen, skal foresatte forhåndsvarsles og gis orientering.

Ved vedtak om bortvisning skal foresatte ha orientering om klagerett.

4. Informasjonsplikt overfor elever og foreldre om elevens rettigheter

4.1 Oversikt over rettigheter

Elevene har mange rettigheter som skolen plikter å sørge for at blir ivaretatt. Skolen har et ansvar for å informere elever og ansatte om disse rettighetene.

I punkt 4.2 nedenfor omtales tilfeller der skolen, eventuelt sammen med foresatte, må ta initiativet overfor offentlige myndigheter, mens det er hjemkommune eller hjemfylke som fatter vedtak om rettigheten. I disse tilfellene kan foreldre klage på avslag eller beslutninger der de mener at rettigheten ikke blir ivaretatt. Klager sendes den kommunen eller fylkeskommunen som har fattet vedtaket som det klages over. I disse tilfelle er det den offentlige myndigheten som fatter vedtak, som også skal informere om reglene og rutinene for klagerett.

I punkt 4.3 nedenfor omtales områder der skolen selv skal fatte forvaltningsvedtak. Også disse tilfellene kan foreldre klage på avslag eller beslutninger der de mener at rettigheten ikke blir ivaretatt. Klageinstansen er fylkesmannen, men klage skal sendes til skolen.

I punkt 4.4 nedenfor omtales områder der skolen løpende skal ivareta elevens rettigheter uten at det innebærer særskilte forvaltningsvedtak. Det viktigste området der det er slik, er reglene om ivaretakelse av elevenes psykososiale forhold, som fastsatt i Opplæringsloven kapittel 9A og som ordensreglementets bestemmelser, særlig 1.1 og 1.7, tar sikte på å ivareta. I disse tilfellene kan foreldre melde situasjonen inn for fylkesmannen. Men de må minst en uke i forveien ha tatt opp den utilfredsstillende situasjonen med skolens rektor/daglige leder dersom de mener at rettigheten ikke blir ivaretatt. Fylkesmannen kan da gi pålegg til skolen. Fylkesmannens pålegg er enkeltvedtak som foreldre kan påklage.

På noen områder har skolen en løpende ivaretakelsesoppgave, uten at det er knyttet individuelle rettigheter for elevene til de reglene. Eksempler er tilpasset opplæring innenfor den ordinære opplæringen og kravet om tidlig innsats. Videre omfatter det rådgivning om utdanning, yrkestilbud, yrkesvalg og sosiale spørsmål som skolen skal gi til elever i ungdomsskole. Da foreligger ikke klagerett. Disse profesjonelle pliktene for skolen nevnes, men omtales ikke videre her. Dette er i tilfelle områder for tilsynsmyndigheter.

4.2 Rettigheter der skolen skal eller må ta initiativ overfor elevens hjemkommune eller hjemfylke eller gi informasjon til foresatte

a) Elevens rett til særskilt norsk opplæring og morsmålsopplæring

Elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring, og kan om nødvendig også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

b) Elevens rett til spesialundervisning

Eleven har rett til spesialundervisning om han/hun ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring. Hvis eleven, skolen eller foreldre mener at spesialundervisning er nødvendig, skal skolen bringe saken inn for hjemkommunene eller hjemfylke som skal besørge sakkyndige vurdering. Hjemkommunene eller hjemfylke fatter deretter vedtak om spesialundervisning.

c) Elevens rett til skyss m.m.

Elever som har lang reiselengde, kan ha rett skyss og dekning av kostnader, og til bistand ved særlige behov. Grenser og omfang er avhengig av alder og skoletrinn og eventuelt av behov. Omfanget fremgår av Opplæringsloven §§ 7-1 til 7-4. Hjemkommunene eller hjemfylke fatter vedtak. Skolen bistår foresatte med nødvendige søknader men har ikke formelle plikter knyttet til disse rettighetene.

d) Vilkår for krav om flytting av grunnskoleelev til offentlig skole i særlige tilfeller

Dersom hensynet til øvrige elever i en klasse eller ved skolen tilsier det, kan skolen be hjemkommunen om at en elev i særlig tilfelle kan flyttes til en offentlig skole. Dette vil typisk være hvor en elev mobber en eller flere medelever. Før skolen fremmer et slikt krav, må den ha forsøkt andre tilgjengelige tiltak.

4.3 Rettigheter der skolen fatter enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen

a) Rett til fritak fra deler av undervisningen

Elever i grunnskolen har rett til fritak fra deler av undervisningen som foreldrene eller eleven ut i fra egen religion eller livssyn opplever som utøvelse av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn, eller som oppleves som krenkende eller støtende.

b) Permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen

Elev kan innvilges inntil 14 dager permisjon så fremt dette anses forsvarlig. Det legges til grunn at dette er den samlede rammen for fravær i løpet av et skoleår. Ved forsvarlighetsvurderingen vil det bli lagt vekt på om eleven vil kunne bli hengende etter resten av klassen på grunn av en periode uten undervisning fra skolens side. Det vil også bli lagt til grunn om søknaden fremmes for en periode der det er mulig å tilrettelegge for selvstendig studiearbeid sammenholdt med elevens behov for å være løpende til stede i undervisningen.

c) Elevens rett til et godt fysisk skolemiljø

Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Normalt er det tilfelle når skoleanlegget er i samsvar med faglige normer som gjelder for slike anlegg. Særlige behov kan oppstå for elever med funksjonshemning. Skolen skal tilpasses slik at det tilrettelegges også for de elevene. Dersom elev eller foreldre ber om tiltak for å bedre det fysiske miljøet, har skolen plikt til å fatte enkeltvedtak om tiltak. Dersom skolen ikke innen rimelig tid fatter slikt vedtak, kan saken likevel bringes inn for fylkesmannen som behandler den som klagesak.

d) Vedtak ved brudd på ordensreglementet

Se 3.3 siste avsnitt ovenfor.

4.4 Rettigheter der skolen løpende skal ivareta individuelle rettigheter uten at det anses som enkeltvedtak

a) Elevens rett til et godt og trygt psykososialt skolemiljø

Den enkelte eleven har rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Dersom skolen har mistanke eller kunnskap om utilfredsstillende psykososiale forhold for en elev eller eleven eller foreldre meddeler at eleven opplever at miljøet ikke er trygt eller godt, skal skolen utarbeide en handlingsplan som angir

· hva slags problem som må løses

· hvilke tiltak man planlegger for å fremme en løsning

· når tiltak skal gjennomføres

· hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, og

· når de skal evalueres.

Handlingsplanen er en del av skolens løpende forpliktelse når situasjonen krever det, og er ikke å anse for et enkeltvedtak.

Foreldre til elever som er involvert, skal underrettes om handlingsplanen, og ha anledning til å uttale seg om denne. De skal underrettes om fremdrift og evaluering. Dette er en forutsetning for at foreldrene skal kunne ivareta elevenes rettigheter, eventuelt gjennom den retten de har til å melde saken til Fylkesmannen.

b) Informasjon

Skolen informerer rutinemessig elevråd og foreldreråd om det systematiske arbeidet som skolen bedriver for å ivareta et godt og trygt læringsmiljø samt det systematiske arbeidet som skolen gjennomfører for å ivareta at ordensreglementet blir håndhevet slik at det ivaretar den enkelte elev.

5. Særlig om ordensregler på Fritidshjemmet

5.1 Bestemmelser som fastsatt i 1.1, 1.2, 1.5 og 1.7 gjelder tilsvarende for Fritidshjemmet.

Ved brudd på disse ordensbestemmelsene kan det ha følger som fastsatt i skolens avtale om tildeling av Fritidshjem-plass, og kan ved alvorlige eller gjentagende brudd medføre bortfall av rett til plassen.

Behandlet, revidert og godkjent i kollegiet ved Steinerskolen i Tromsø 2/2 2018

Til høring i elevrådene våren 2018

Vedtatt i skolestyret 30/4 2018

[1] Her går vi lenger i dette forslaget enn det loven krever. Den begrenser underretningsplikten til barnetrinnet.