Foreldrehåndboka

Skolepenger

Steinerskolen får dekket 85% av driften gjennom statlige tilskudd. Foreldrebidraget (skolepengene) dekker da de siste 15 %. Skolestyret indeksregulerer satsene for foreldrebetaling til skole og fritidshjem fra år til år.

2 E069960 D5 C5 4 FB8 ABAB 2 F53 AC091 ED9

Skolepengesatser fra 1. januar 2023

 • 1 barn barnetrinn: 1 462,-
 • 2 barn barnetrinn: 1 962,-
 • 3 barn barnetrinn: 2 429,-
 • 1 barn ungdomstrinn: 1 524,-
 • 2 barn ungdomstrinn: 2059,-
 • 3 barn ungdomstrinn: 2 429,-
 • 1 barn barnetrinn + 1 barn ungdomstrinn: 2 025,-
 • 2 barn barnetrinn + 1 barn ungdomstrinn: 2 492,-
 • 1 barn barnetrinn + 2 barn ungdomstrinn: 2 492,-
 • Flere barn: à 130,-

Satser Fritidshjemmet fra 1. januar 2023

 • Hel plass 3 015.-
 • Halv plass 1.934.-

Skolepenger bes betalt uoppfordret, tolv måneder i året til konto 4700.58.29514 den 20. hver måned. Merk innbetalingene med foresattes navn. For foresatte som har mulighet, er det lurt å legge dette inn som automatisk trekk hos banken. Skolen sender ikke ut faktura.

Skolen har valgt å strekke foreldrebetalingen ut over alle årets 12 måneder, slik at kostnaden blir lavest mulig per måned og at det blir enkelt å la betalingen stå som fast trekk i nettbank. Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Ta kontakt med administrasjonen for nærmere opplysninger.

Ved eventuell oppsigelse av plassen er det tre måneds oppsigelse fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt.

Se på siden om fritidshjemmet for informasjon om satser og betaling til skolens fritidshjem (SFO.)