Foreldrehåndboka

Skoleskyss

Alle elever fra 2. til 10. trinn har rett til fri skoleskyss når skoleveien er mer enn fire kilometer lang. For elever i 1. klasse er grensen for skoleskyss to kilometer.

Skoleveien regnes som korteste strekning målt fra dør til dør mellom skole og hjem.

 • Veien som måles skal være åpen for alminnelig ferdsel
 • Gang- og sykkelveier samt andre snarveier er å regne som skolevei. Alle må regne med å gå til nærmeste holdeplass
 • Det er ikke mulig å få skyss til og fra SFO

Alle personruter er i utgangspunktet åpne for alle. Tidspunkt for reise er kl 06:30 – 17:00 for grunnskolen.

Særlige regler – søknad sendes skolen:
Funksjonshemmede elever har rett til skyss til skolen og SFO, uavhengig av hvor lang skoleveien er. Elever kan også få innvilget skyss av sosial- eller spesialpedagogiske årsaker. Elever som er syke eller har skadet seg, kan få skoleskyss på bakgrunn av legeattest.

Andre bestemmelser
Elever som har foreldre med delt omsorg, kan få skoleskyss til et eller begge bostedene. Det gjelder kun daglig skyss til og fra skolen, ikke skyss i forbindelse med besøk eller samvær med den av foreldrene som ikke har det daglige ansvaret. Last ned søknad foreldrebekreftelse-to-bosteder-rev-nov18 (1) Fyll ut og lever til skolen.

Skoleskyssportalen for grunnskoler i Troms: Fylkets nettsider viser den fullstendige oversikten over tilbudet. Klikk her for å komme til fylkets nettsider.

Info til elever og foreldre fra Troms fylkestrafikk. Datert 22.08.16

Kjære skoleelev!

Skolekortet som skal brukes på bussen og/eller ferga til og fra skolen kalles Tromskortet SKOLE.

Skoleelever som har rett til å reise gratis med buss til og fra skolen, skal ha dette kortet som bevis. Når man går på bussen, skal kortet holdes foran en kortleser, og når denne har godkjent kortet, kommer en kvitteringstone. På ferga/båten henvender du deg til billettøren kommer.

Tromskortet SKOLE skal kun brukes til skoleprodukter. Ordinære produkter skal ikke legges inn i Tromskortet SKOLE. Om dette blir gjort kan pengene regnes som tapt. Om elevene har bruk for å reise utenom skoleskyssen må Tromskortet Reise benyttes til dette.

Slik ser kortleseren på bussen ut:

Kortet kan brukes til å reise til og fra skolen de dagene du skal på skolen. Hvis du reiser med skolekortet på en fridag, vil kortet være tomt før skoleåret er ferdig. Da må du betale selv på bussen og/eller båten de siste dagene før sommerferien.

Ta godt vare på kortet. Det vil koste 50 kroner å få et nytt kort dersom det ødelegges eller mistes. Elever t.o.m. 4. klasse i grunnskolen er fritatt fra gebyrordningen. Kortet må ikke bøyes eller lages hull i. Da vil det kunne ødelegges. Inne i kortet ligger en databrikke som avleses når kortet holdes foran kortleseren. På baksiden av kortet står navnet ditt. Det skal alltid være lesbart og må ikke skrapes bort eller males over.

Hvis du må bytte buss på vei til/fra skolen, er kortet gyldig for overgang, men ikke lengre enn en time. Husk å holde kortet foran kortleseren på neste buss også.

Du må ta vare på kortet over sommerferien. Når du tar bussen til skolen første skoledag etter sommerferien, vil billettmaskinen i bussen og/eller på båten/ferga automatisk legge inn reiser for det nye skoleåret i kortet.

For deg som bytter skole etter sommerferien, også for overgang til videregående skole; Ta vare på kortet over sommerferien, samme kortet skal brukes på din nye skole.

God reise til og fra skolen!

HOLD KORTET HELT INNTIL KORTLESEREN SLIK SOM VIST PÅ BILDET. VENT PÅ KVITTERINGSTONEN FØR DU TAR KORTET BORT IGJEN.

NOEN STIKKORD OM TROMSKORTET SKOLE

 • Kortet kan bare benyttes 2 ganger pr. dag (til/fra skolen)
 • For de som har kort som gjelder både på buss og båt/ferge kan kortet benyttes 2ganger pr. dag på buss og 2 ganger pr. dag på båt/ferge
 • Kortet kan ikke brukes til å reise på fridager og helligdager
 • Du kan ikke bruke kortet til å reise utenom skoletid, til trening, venner m.m.
 • Du skal fortsette å bruke kortet neste skoleår
 • Dersom du har delt bosted som gir skyssrett (for eksempel halvparten av tidenhos mor og halvparten av tiden hos far), kan du bruke kortet til og fra begge dissebostedene
 • Dersom du har delt bosted som gir skyssrett til kun en av foreldrene, har du kunrett til å bruke kortet til/fra dette bostedet. Du vil da bare ha ca. halvparten av reisene enn hva som tilsvarer 100% skyss. Bruker du kortet til begge foreldrene vil kortet gå tom i løpet av skoleåret og du må da betale selv for skyssen resten av skoleåret
 • Ordinære reiseprodukter skal ikke inn i skolekortetBesøk oss på www.tromskortet.no
 • NB! Ved overgangen til skoleåret 2017/2018 må 10. klassingene ta vare på skolekortet sitt over sommeren. Vi har fått løsningen på hvordan beholde samme skolekort ved bytte av skoler.Gjelder også grunnskole elever som bytter skole.