Om skolen

Inntaksreglement

Steinerskolen i Tromsø er godkjent av Utdanningsdirektoratet som et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.

Steinerskolen i Tromsø har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. friskoleloven § 3-1. Etter friskoleloven § 3-1 sjette ledd er avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. En eventuell klage sendes skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Troms.

Når kan du søke? Søknadsfrist er 1. mars. Søkere som blir tilbudt plass må skriftlig akseptere plassen innen 7 dager etter at plassen er innvilget. Aksepten må signeres av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.

Elever kan unntaksvis tas inn etter 1. mars, dersom det er kapasitet i gjeldende klasse.

Til 10. klasse tas kun inn elever som har gått på andre Steinerskoler.

Hva skal søknaden inneholde? Søknad til Steinerskolen i Tromsø skal være skriftlig, og skolens søknadsskjema skal benyttes.

Hvem behandler søknaden? Søknader behandles av daglig leder, i samarbeid med pedagogisk leder og spesialpedagogisk leder. Når skolen mottar søknaden, blir den registrert og behandlet omgående.

Dersom det er begrenset kapasitet i klassen det søkes til, tas elever inn etter følgende prioritering:

1. Barn med foresatte som er ansatt ved skolen

2. Barn med søsken på skolen

3. Barn fra andre steinerskoler og steinerbarnehager

4. Barn fra nærområdet/avstand til skolen

Dersom det er flere søkere innenfor det samme prioriteringskriteriet er det søknadsdato som gjelder.

Endringer av inntaksreglementet gjøres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven og forvaltningsloven.

Skolestyret ved Steinerskolen i Tromsø, 08.01.2019