Om skolen

Skolen i dag

Skolen har i dag om lag 110 elever og over 30 ansatte. Skolen feiret sitt 30-års jubileum i 2018 og arbeider nå med planer om å bygge ny ungdomsskole på eksisterende tomt

Administrasjon

Steinerskolen i Tromsø er en selveiende og selvforvaltende stiftelse. Lærere og foreldre administrerer skolen i fellesskap gjennom et styre på 5 personer.

Skolen har en daglig leder, en pedagogisk leder og en spesialpedagogisk leder som utgjør skolens lederteam. I tillegg har skolen en sekretærstilling, en renholdsarbeider og vaktmester

Se deg rundt på skolen ved hjelp av Google 360 view

Foreldrene

Samarbeidet mellom foreldre og skolen er en av hjørnesteinene våre. Foreldrene er en del av skolens liv og de deltar aktivt i skolens organer. Foreldre fra hver klasse sitter i styret for skolens foreldreforening. Dialogen mellom foreldre og lærere, med den enkelte elev i sentrum, er grunnlaget for den tillit skolens virksomhet bygges opp omkring

Kollegiet

Lærerkollegiet er satt sammen av alle faggrupper skolen trenger for å kunne gi en best mulig undervisning i de ulike fag, herunder spesifikk kompetanse i realfagene, språkfagene, de kunstneriske fagene, sosial kompetanse, spesialpedagogikk, kroppsøving, eurytmi, friluftsliv og mye mer. Kollegiet møtes til to faste møter i uka for å administrere skolehverdagen.14 lærere tar i år etterutdanning i steinerpedagogikk i regi av Steinerhøyskolen i Oslo. I tillegg gjennomfører skolen seminarer og intern kursing

Lokalene

I tillegg til klasserom for de 10 klassene, har skolen kjemirom, datarom, sløydsal, håndarbeidsrom, to kjøkken, matsal, en rekke grupperom og en sal som brukes til fester, drama og musikkundervisning.

Hovedhuset har nylig fått et moderne sprinkleranlegg og fasaden er under renovering. Noen midlertidige løsninger har skolen dessverre vært nødt til å ta i bruk. Disse jobbes det med å fjerne

Se barneskolen både utvendig og innvendig på Google View https://www.google.com/maps/@6...

Kart 6

Arbeid med ny ungdomsskole

Skolen arbeider med å få bygd et helt nytt bygg på tomten som i hovedsak skal romme ungdomsskolen og gi skolen en større sal. Det har vært holdt naboskapsmøte og arbeidet med regulering går sin gang.

En kombinasjon av vår flotte hovedbygning i tre som fint rommer 1. - 7 klasse og med en moderne ungdomsskole med egen gymsal er akkurat det vi håper og drømmer om for tiden.